Middelburg

Middelburg plaatsnaambord


Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit straatartiesten (Uitvoeringsbesluit APV, artikel 2.1.4.3)

De burgemeester van Middelburg:
overwegende, dat ingevolge artikel 2.1.4.3 eerste lid het verboden is ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen wegen of gedeelten daarvan;

dat ingevolge het derde lid van genoemd artikel de burgemeester ontheffing kan verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod;

dat gebleken is dat met name in de zomermaanden veelvuldig straatartiesten e.d. optreden in gebieden gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Middelburg;

dat dit in een aantal gevallen tot gevolg had dat er overlast van wordt ondervonden door bewoners/winkeliers maar ook door bezoekers van de binnenstad;

dat het gewenst is om dit nader te reguleren door middel van de uitgifte van ontheffingen zoals omschreven in het derde lid van genoemd artikel;

dat dit mogelijk is door aanwijzing van de bebouwde kom van de gemeente Middelburg als gebied waar het verbod als bedoeld in het eerste lid van genoemd artikel geldt;

dat deze aanwijzing mede op verzoek van de politie Zeeland/West Brabant geschiedt;

gelet op artikel 2.1.4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997;

b e s l u i t :
1. voor de toepassing van artikel 2.1.4.3, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 aan te wijzen de bebouwde kom van de gemeente Middelburg.
2. Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Middelburg, 16 juli 2013.
De burgemeester van Middelburg,
mr. H.M. Bergmann.

Middelburg stadswapen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING MIDDELBURG 2015

Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg

Artikel 2. 4 Straatartiest e.d.
  • 1.
    Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester ten behoeve van publiek als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar of filmoperateur op te treden.
  • 2.
    Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Voor meer info klik hier.