Leiden

Een vergunning voor het maken van muziek is niet nodig voor een straatmuzikant die onversterkt op een plek muziek ten gehore brengt.
In de huidige APV (juni 2022) is geen maximale tijdsduur opgenomen. Uitgangspunt is echter wel dat er geen hinder / overlast voor omwonenden mag ontstaan. Zie hieronder hetgeen is bepaald in de APV:

Artikel 3.3.1.4 Overige geluidhinder (APV)
•       1. Buiten een inrichting is het niet toegestaan handelingen te verrichten, of toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben zodat daardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
•       2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
•       3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de Provinciale milieuverordening.
•       4. Op de ontheffing als bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.