Krimpen aan den IJssel

krimpen aan de ijssel

Plaatsnaam: Krimpen aan den IJssel
Gemeente: Krimpen aan den IJssel
Contactpersoon: E.M. Visser-Guis
Email: gemeente(@)krimpenaandenijssel.nl
Wel/niet vergunning: ontheffing
Aanvraagtermijn: 5 weken
Aanvraagformulier: aanvraag kan worden gedaan per email naar gemeente(@)krimpenaandenijssel.nl
Kosten/geldigheidsduur:
1 dag:              € 8,50
1 week:            € 11,35
1 maand:          € 20,15
1 jaar:              € 39,95 (tarieven 2014)

Beperkingen: in acht nemen bepalingen Zondagswet
Gebiedsaanwijzing: geen

Voorwaarden:
De eventueel door de politie in het belang van de openbare orde, het verkeer of de veiligheid te geven bevelen moeten terstond worden opgevolgd.
De ontheffinghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik maken van de ontheffing schade lijden.

Website gemeente: www.krimpenaandenijssel.nl

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Krimpen aan den IJssel is het volgende artikel opgenomen ten aanzien van straatartiesten:
Artikel 2.1.4.3
1. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op of aan de door de burgemeester aangewezen wegen of gedeelten daarvan.
2. De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) van toepassing.