Groningen

Groningen plaatsnaambordVergunning straatartiest/muzikant

De volgende voorschriften zijn op deze vergunning van toepassing:

1. Van deze vergunning mag slechts gebruik worden gemaakt; van 9.00
uur (op zondagen vanaf 13.00 uur) tot 21.00 uur buiten de
zomertijd en van 9.00 uur (op zondagen vanaf 13.00 uur) tot 22.00
gedurende de zomertijd.

2. Er mag niet langer dan ten hoogste 15 minuten op dezelfde plaats, of
binnen een afstand van 50 meter hiervan, muziek worden gemaakt
en/of ten gehore worden gebracht. Dit betekent dat u na 15 minuten
dient te verplaatsen. Een eenmaal op de dag ingenomen plaats mag
door u niet op dezelfde dag opnieuw worden ingenomen.

3. Geen activiteiten mogen worden verricht:
a. Op het Martinikerkhof;
b. In de Herestraat (vanaf het Zuiderdiep) tot en met het gebied
Tussen beide Markten;
c. Voor de in- en uitgangen van percelen, alsmede binnen een afstand
van drie meter tot die percelen;
d. In de nabijheid van scholen waarin onderwijs wordt gegeven of van
kerken wanneer daarin kerkdiensten of andere bijeenkomsten
plaatsvinden;
e. Bij gebouwen waarbij de gebruiker aangeeft dat het verrichten van
de activiteiten daar niet op prijs wordt gesteld;
f. Binnen een afstand van 50 meter tot een andere standplaats, waar
soortgelijke activiteiten worden verricht.

Groningen stadswapen4. Bij het verrichten van de activiteiten dient u er zorg voor te dragen dat
er geen overlast wordt veroorzaakt voor de omgeving.
Geluidversterkende apparatuur is niet toegestaan.

5. Alle voorschriften, aanwijzingen en bevelen die door of namens de Korpschef van de Regiopolitie, de concerndirecteuren van de gemeente Groningen en/of commandant van de Brandweer in verband met het
gebruik van deze vergunning worden gegeven, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

6. U dient er rekening mee te houden dat deze vergunning bij herhaalde overlast wordt ingetrokken.

7. U moet deze vergunning altijd kunnen tonen als u optreedt.

Voor meer info klik hier.

Parkeren

Hier vind u samengestelde lijst met parkeerlocaties die zich alle erg dicht bij verschillende culturele en commerciële attracties bevinden. Vanaf iedere parkeerplek is het mogelijk te voet verder te gaan. Uiteraard zit er een verschil in de loopafstanden. Zie https://parkerengroningencentrum.nl/