Middelburg

Middelburg plaatsnaambordAPV 1997
Aanwijzingsbesluit straatartiesten, art. 2.1.4.3)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Middelburg
Officiële naam regeling APV 1997 (Aanwijzingsbesluit straatartiesten, art. 2.1.4.3)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit straatartiesten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997, art. 2.1.4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-treding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-07-2013 Nieuwe regeling 16-07-2013
De Faam,
24-07-2013
Zaaknummer 70041

Middelburg stadswapenTekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit straatartiesten (Uitvoeringsbesluit APV, artikel 2.1.4.3)

De burgemeester van Middelburg:
overwegende, dat ingevolge artikel 2.1.4.3 eerste lid het verboden is ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen wegen of gedeelten daarvan;

dat ingevolge het derde lid van genoemd artikel de burgemeester ontheffing kan verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod;

dat gebleken is dat met name in de zomermaanden veelvuldig straatartiesten e.d. optreden in gebieden gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Middelburg;

dat dit in een aantal gevallen tot gevolg had dat er overlast van wordt ondervonden door bewoners/winkeliers maar ook door bezoekers van de binnenstad;

dat het gewenst is om dit nader te reguleren door middel van de uitgifte van ontheffingen zoals omschreven in het derde lid van genoemd artikel;

dat dit mogelijk is door aanwijzing van de bebouwde kom van de gemeente Middelburg als gebied waar het verbod als bedoeld in het eerste lid van genoemd artikel geldt;

dat deze aanwijzing mede op verzoek van de politie Zeeland/West Brabant geschiedt;

gelet op artikel 2.1.4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997;

b e s l u i t :
1. voor de toepassing van artikel 2.1.4.3, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 aan te wijzen de bebouwde kom van de gemeente Middelburg.
2. Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Middelburg, 16 juli 2013.
De burgemeester van Middelburg,
mr. H.M. Bergmann.

Voor meer info klik hier.

1 gedachte over “Middelburg

Een reactie plaatsen